Välkommen lagrådsremiss nu offentliggjord

2 oktober, 2020

Vi är många som i flera år sett fram emot ett tydliggjort regelverk som omgärdar arbetet med organdonation. Efter två statliga utredningar har äntligen Socialdepartementets förslag lämnats över till lagrådet.

Regeringens förslag tydliggör att medicinska insatser, s.k. organbevarande behandling, ska få ges till en döende individ för att skapa medicinska förutsättningar för en eventuell donation. De förutsättningar som behöver vara uppfyllda är att den organbevarande behandlingen inte kan vänta till efter döden, inte medför mer än ringa smärta eller ringa skada och inte hindrar insatser för den möjliga donatorns egen skull. Vidare framhålls att behandlingen normalt inte ska få pågå i mer än 72 timmar.

Närståendes roll renodlas till att förmedla information om donatorns inställning till donation och den s.k. vetorätten föreslås tas bort.

Vill du ta del av mer information om de lagar som föreslås av Socialdepartementets så läs här: lagrådsremiss organdonation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.